Članki > Zakaj uvajati promocijo zdravja na delovnem mestu?

Zakaj uvajati promocijo zdravja na delovnem mestu?

SlikaNov Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcem izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. V okviru le – te so na voljo najrazličnejši ukrepi, katerih cilj je izboljšati zdravje in dobro počutje zaposlenih. Promocija zdravja na delovnem mestu koristi tako zaposlenim kot delodajalcem, saj se zaradi boljšega zdravja in počutja zaposlenih znižajo absentizem, prezentizem in fluktuacija.

Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja na delovnem mestu. V okviru promocije zdravja na delovnem mestu lahko delodajalci izboljšujejo delovno okolje in spodbujajo zaposlene, da skrbijo za svoje zdravje tako pri delu kot v prostem času.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je stopil v veljavo decembra lani, v svojem 32. členu (načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu) delodajalcu nalaga, da mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja. Hkrati pa v 76. členu (27. točki) predvidi globo od 2.000 do 40.000 evrov za tistega delodajalca, ki v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne načrtuje in ne določi promocije zdravja na delovnem mestu, zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev pa tudi načina spremljanja njenega izvajanja (prvi odstavek 32. člena). Pravne prakse povezane s to določbo za zdaj še ni.

SlikaČe podjetje oziroma delovna organizacija promocijo zdravja na delovnem mestu načrtuje resno in sistematično, lahko pričakuje veliko pozitivnih učinkov. Tako bolj zdravi in zadovoljni delavci manj izostajajo z dela; raziskave so pokazale, da vsak evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, prinaša donos v višini od 2,5 do 4,8 evrov zaradi manjših stroškov izostajanja z dela (OSHA, 2010). Zdravi in zadovoljni delavci so tudi bolj motivirani za dobro delo, v manjši meri imajo željo po menjavi službe. Delovna organizacija, ki skrbi za svoje zaposlene, pridobi tudi ugled v ožjem in širšem okolju.

Kaj vse zajema promocija zdravja na delovnem mestu

Zdrav življenjski slog je sicer izbira posameznika, a delodajalci lahko pomembno vplivajo na spodbude, ki zaposlenim omogočijo izbrati zdrav življenjski slog.

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu lahko delovna organizacija uvede številne ukrepe na različnih področjih, kot so:

  • Usklajevanje dela in zasebnega življenja; npr. gibljiv urnik, možnost koriščenja nadur; dodatni dnevi plačanega dopusta za starše otrok ob vstopu v vrtec in osnovno šolo.
  • Izboljšanje in ohranjanje duševnega zdravja; npr. z izobraževanji zaposlenih o obvladovanju stresa, z usposabljanjem vodij za učinkovito vodenje in komuniciranje, s psihološkim svetovanjem, z osveščanjem zaposlenih o stresu in z njim povezanimi duševnimi boleznimi, z izvajanjem Programa podpore zaposlenim.
  • Skrb za telesno zdravje; npr. z rednimi preventivnimi zdravstvenimi pregledi, z organizacijo športnih dogodkov v delovni organizaciji, z izobraževanjem zaposlenih o zdravem življenjskem slogu, s pomočjo zaposlenim pri odvajanju od kajenja ali alkohola.

Ukrepi promocije zdravja pomagajo pri preprečevanju tveganj na delovnem mestu, ne morejo pa nadomestiti celostnega upravljanja varnosti in zdravja, zato mora organizacija hkrati s promocijo zdravja zagotavljati tudi varno in zdravo delovno okolje.

Dobre izkušnje v tujini

Številna evropska podjetja izvajajo programe promocije zdravja na delovnem mestu. Mestni svet mesta Dundee v Veliki Britaniji si na primer prizadeva izboljšati telesno in duševno zdravje osebja v Oddelku za socialno delo. Med pobudami so ukrepi na organizacijski ravni, kot so družinam prijazne politike, pa tudi posamezni ukrepi, kot je uvedba svetovalne službe delavskega zaupnika in subvencioniranega članstva v centrih za hujšanje. Shema je že pokazala rezultate v izboljšanem zdravju delavcev, saj se ocenjuje, da je zaradi manjšega stresa, tesnobe in kostno-mišičnih obolenj manj tudi odsotnosti z dela, kar se kaže v prihranku okoli 165.000 evrov na leto.

Praktične izkušnje delovnih organizacij kažejo, da se dolgoročno vlaganje v kvaliteten program skrbi za zdravje zaposlenih povrne. Eden takšnih programov krepitve in promocije zdravja je tudi Program podpore zaposlenim, s katerim lahko delovna organizacija celostno obvladuje stres in z njim povezane negativne pojave, kot so absentizem, prezentizem, fluktuacija, izgorevanje. Bi želeli podrobnejše informacije o Programu podpore zaposlenim? Kliknite tukaj.

Viri:

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (2010). Promocija zdravja na delovnem mestu za delodajalce.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (2010). Promocija zdravja na delovnem mestu za delavce.

Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas