Članki > Zagotovimo si pripadnost zaposlenih

Zagotovimo si pripadnost zaposlenih

PripadnostV sodobnem tekmovalnem poslovnem okolju je za uspešnost delovne organizacije izrednega pomena pripadnost zaposlenih. Močan občutek pripadnosti je namreč povezan z zaupanjem in sprejemanjem ciljev ter vrednot podjetja, ki ga spremlja pripravljenost zaposlenih, da se trudijo za uspeh podjetja in si prizadevajo ostati del tega okolja.

Številne prednosti pripadnosti

Od zaposlenega z močnim občutkom pripadnosti lahko poleg uspešnosti in učinkovitosti, ki sta rezultat zadovoljnega posameznika, pričakujemo tudi dolgoročnejše sodelovanje, višjo stopnjo zanesljivosti v kriznih trenutkih, skrbnejše varovanje poslovnih skrivnosti in odločnejše zagovarjanje kolektivnih interesov. Organizacija lahko torej zelo veliko pridobi, če ima zaposlene z močnim občutkom pripadnosti.


Nekoč in danes

Vendar je to danes težje doseči. V preteklosti so organizacije z zagotovitvijo varne zaposlitve pridobile zvestobo zaposlenih, danes pa se delovne organizacije nenehno spreminjajo in prilagajajo novim zahtevam trga ter zato težje zagotovijo varno zaposlitev, kar otežuje razvoj pripadnosti. Prav zato je toliko pomembnejše, da delovne organizacije načrtno skrbijo za dobro organizacijsko klimo, dobre delovne pogoje, dobre možnosti izobraževanja in napredovanja ter usklajevanja dela in družine, kar zagotavlja pogoje za razvoj pripadnosti.


Od zadovoljstva k pripadnosti

Pomembno vlogo pri razvoju pripadnosti zaposlenih ima tudi zadovoljstvo pri delu. Posameznik skoraj nikoli ne razmišlja o tem, kako bi lahko razvil ali okrepil občutek pripadnosti organizaciji, timu ali vodji, temveč se pripadnost razvije spontano. Posameznik lahko razvije pripadnost, a le če je na svojem delovnem mestu zadovoljen, lahko pa je zadovoljen in obenem ne občuti pripadnosti podjetju.


Dejavniki, ki vplivajo na pripadnost zaposlenih

Dejavnike, ki vplivajo na pripadnost zaposlenih, delimo na osebne, situacijske in pozicijske.

1.    Osebnostni dejavniki

Raziskave so pokazale, da bodo ekstravertirani posamezniki in osebe z optimističnim pogledom na življenje, verjetneje čutile večjo pripadnost do organizacije. To velja tudi za empatične ljudi in tiste z željo po pomoči drugim (altruisti).

2.    Situacijski dejavniki

Situacijski dejavniki vključujejo:

–    Vrednote, povezane z delovnim mestom:
Skupne vrednote so pomemben del uspešnega odnosa in lahko vplivajo na razvoj občutka pripadnosti. Vrednote, s katerimi se zaposleni hitro poistovetijo, so: kakovost, inovativnost, sodelovanje.

–    Odnos podrejeni-nadrejeni:
Zaposleni, ki so zadovoljni z odnosi med sodelavci in nadrejenimi, bodo lažje in hitreje razvili občutek pripadnosti. Ključne komponente dobrega odnosa so: dober pretok informacij, možnost izražanja svojega mnenja in prepoznavanje ter nagrajevanje dobrega dela.
 
–    Značilnosti delovnega mesta:
Občutek pripadnosti pogosto oslabi pri rutinskih delih, okrepi pa se, ko zaposleni izvaja naloge, ki ga veselijo in motivirajo. Zelo pomembno je, da zaposleni svoje delo dojemajo kot smiselno, da se počutijo avtonomne in da dobijo konstruktivno povratno informacijo o opravljenem delu.

–    Podporo:
Če zaposleni čutijo podporo podjetja, bodo pripravljeni v kriznih časih tudi sami pomagati po najboljših močeh.   

3.    Pozicijski dejavniki

Kot ugotavljajo raziskave, so zaposleni z daljšo delovno dobo v določeni organizaciji, slednji tudi bolj pripadni. Prav tako je občutek pripadnosti pogosto močnejši pri zaposlenih na višjih položajih.

Kaj vse krepi pripadnost zaposlenih?

Ključni dejavniki, ki vplivajo na krepitev pripadnosti zaposlenih, so: poštenost, zaupanje in skrb podjetja oziroma organizacije za zaposlene. Poštenost organizacije se na primer kaže tako, da napredujejo kompetentni in dobro kvalificirani zaposleni, da so zaposleni pošteno nagrajeni za svoje delo, da delodajalec izpolni svoje obljube in podobno. Pripadnost je močnejša tudi, če organizacija skrbi za varnost in zdravje zaposlenih ter jih obravnava kot ljudi, ne zgolj kot vir zaslužka. Kot so še ugotovile raziskave, imajo zaposleni močnejši občutek pripadnosti organizaciji, če menijo, da tudi njihovi nadrejeni občutijo pripadnost do njih.

Uspešna podjetja se zavedajo pomena pripadnosti zaposlenih, zato z ustvarjanjem dobrih delovnih pogojev in vlaganjem v zaposlene skrbijo za krepitev občutka pripadnosti.

Viri:

  1. Coetze, M. (2005). Employee commitment. Pridobljeno s spletne strani: http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-04132005-130646/unrestricted/05chapter5.pdf
  2. Mihalič, R. (2008). Povečajmo zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih.
  3. Musek Lešnik, K. (n.d.). Pripadnost in predanost zaposlenih. Pridobljeno s spletne strani http://www.ipsos.si/web-data/Templates/podjetje-zaposleni-pripadnostinpredanostzaposlenih.html
Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas