Slovarček

Absentizem (angl. absenteeism)
Vsakršna odsotnost z delovnega mesta ne glede na konkretne pojavne oblike, vzroke in čas oziroma trajanje odsotnosti. Zaposleni so običajno odsotni z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana.
Čuječnost (angl. mindfullness)
Sprejemajoče zavedanje tega, kar doživljamo v sedanjem trenutku, ki se vedno bolj uveljavlja kot učinkovito orodje za psihološko spoprijemanje s težavami in za osebnostno rast.
Donosnost naložbe (angl. return on investment – ROI)
Izračun, ki pokaže, ali se je delovni organizaciji investicija v določen program izplačala, oziroma koliko so privarčevali v primerjavi s tem, koliko so vložili.
Fluktuacija (angl. turnover)
Pogosto menjavanje kadrov, ki je lahko za delovno organizacijo neugodno, saj je potrebno kadre nadomestiti z novimi, kar lahko povzroča motnje v delovanju delovne organizacije, prav tako pa je povezano z določenimi stroški. Med najpogostejšimi vzroki za fluktuacijo je poleg slabih delovnih pogojev, neustreznega finančnega nagrajevanja in nezadovoljstva zaposlenih tudi stres pri delu.
Izgorelost (angl. burnout)
O izgorelosti govorimo, ko pretirano izčrpavanje skozi deloholizem privede do zloma na telesnem in duševnem področju. Izgorelost je pogosto posledica dolgotrajnega stresa, okrevanje izgorelega posameznika pa je dolgotrajen (tudi večleten) proces, ki zahteva ustrezno strokovno pomoč.
Krizno svetovanje (angl. crisis counseling)
Večstopenjski sistem krizne intervencije, ki sestoji iz številnih postopkov krizne intervencije v času pred kriznim dogodkom, v času kriznega dogodka in tudi v času po kriznem dogodku.
Mediacija (angl. mediation)
Proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se sprte strani ali strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani.
Napotitev (angl. referral)
Kadar PPZ svetovalec oceni, da kratkotrajno svetovanje v okviru PPZ-ja ne bo dovolj za razrešitev težave, ampak zaposleni potrebuje daljšo obravnavo, ga napoti k ustreznemu zunanjemu strokovnjaku.
PPZ svetovalec (angl. EAP counselor)
Nudi zaposlenim v določeni delovni organizaciji kratkotrajno svetovanje, v okviru katerega oceni težavo zaposlenega, mu svetuje in mu pomaga izdelati načrt za reševanje težave. Če je potrebno, ga napoti k ustreznemu strokovnjaku. Svetovalec PPZ mora imeti ustrezno izobrazbo s področja človeških virov (npr. diploma iz psihologije, iz socialnega dela …), certifikat s področja PPZ, izkušnje z nudenjem kratkotrajnega svetovanja, kriznega svetovanja, znanje s področja odvisnosti itd., hkrati pa je pomembno, da svoje znanje nenehno izpopolnjuje. Pri svojem delu se mora držati načel etičnega kodeksa za svetovalce PPZ, ki ga je izdala EAPA (Employee Assistance Professionals Association).
Prezentizem (angl. presenteeism)
Pojav, ko so zaposleni prisotni na delovnem mestu, čeprav bi zaradi bolezni, stresa, duševne stiske ali drugih razlogov morali biti doma. Njihova storilnost je zaradi tega nižja, možnost napak in nesreč pri delu pa veliko večja, kot če bi bili zaposleni popolnoma zdravi.
Psihosocialna tveganja (angl. psychosocial risks)
Dejavniki v delovnem okolju, ki povzročijo doživetja preobremenjenosti in stresa zaradi socialnih in organizacijskih pogojev dela. Med psihosocialna tveganja na delovnem mestu tako poleg nasilja in nadlegovanja spadajo konflikti med zaposlenimi, slaba ali neustrezna komunikacija, slabo opredeljena hierarhija odnosov v delovni organizaciji ipd.
Stopnja uporabe (angl. utilization rate)
Odstotek vseh zaposlenih v določeni delovni organizaciji, ki uporabijo določene storitve ali program.
Supervizija (angl. supervision)
Posvetovanje v zvezi s poklicnimi dilemami z izkušenim strokovnjakom z določenega poklicnega področja z namenom razreševanja poklicnih dilem in zagotavljanja kakovosti dela.
Zdolgočasenost na delovnem mestu (angl. boreout)
O zdolgočasenosti na delovnem mestu govorimo, ko trajna premajhna obremenitev na delovnem mestu privede do kronične utrujenosti, slabega razpoloženja ali depresije.

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas