Članki > Delovno mesto – vse bolj ključno okolje za gibanje odraslih

Delovno mesto – vse bolj ključno okolje za gibanje odraslih

Slika10. maja obeležujemo Svetovni dan gibanja, katerega namen je spodbujanje telesne dejavnosti in zviševanje deleža telesno dejavnega prebivalstva v vseh okoljih. Ker je delovno mesto okolje, v katerem odrasel človek preživi velik del dneva, so zelo dobrodošli programi, ki spodbujajo zaposlene k telesni dejavnosti. Ti programi koristijo tako zaposlenim kot delovnim organizacijam, saj se izboljšata telesna pripravljenost in zdravje zaposlenih, zmanjšajo se absentizem, prezentizem in fluktuacija, zviša se produktivnost.

Telesna dejavnost, zdravje in kakovost življenja so med seboj tesno povezani. Človeško telo je oblikovano za gibanje, zato potrebuje redno telesno dejavnost, da lahko optimalno deluje in ostaja zdravo.

Koliko telesne dejavnosti se priporoča za odrasle?

Po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2010 je za odraslega človeka priporočljivo, da je zmerno do intenzivno telesno dejaven vsaj 150 minut na teden. To lahko enakovredno nadomesti tudi s 75 minutami intenzivne telesne dejavnosti na teden. Več telesne dejavnosti pa prinaša dodatne koristi za zdravje. Sicer pa se za odrasle priporoča predvsem aerobna telesna dejavnost, ki naj bo dvakrat tedensko dopolnjena tudi z vajami za raztezanje. Telesno dejavnost se lahko razdeli v več krajših sklopov, ki ne smejo biti krajši od 10-tih minut.

Telesna nedejavnost vzrok za številne bolezni

V državah Evropske unije kar dve tretjini ljudi ni dovolj telesno aktivnih, da bi dosegali pozitivne učinke za zdravje. Vzrok je v veliki meri sodoben način življenja, ki postaja vse bolj sedeč. Okolja, v katerih se vsak dan živi – prevozi, bivalno okolje, delovno okolje, okolja za preživljanje prostega časa – vse manj prispevajo k telesni dejavnosti, pogosto jo celo ovirajo.

Po drugi strani je telesna nedejavnost prepoznana kot samostojni dejavnik tveganja za zdravje. V Evropski regiji namreč k skupnemu bremenu bolezni prispeva kar 3,5 %, poleg tega pa v tej regiji povzroči tudi do 10 % smrti. Epidemiološke raziskave so dokazale, da lahko telesni nedejavnosti pripišemo 15-20 % skupnega tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni tipa 2, raka debelega črevesa, raka prsi ter zloma kolkov pri starejših.

Zakaj spodbujati telesno dejavnost na delovnem mestu?

SlikaDelovno mesto je okolje, kjer odrasel človek preživi velik del dneva oziroma časa, ko je buden in aktiven. Telesne zahteve na delovnem mestu pa so se v zadnjem stoletju precej spremenile. Velika večina današnjih poklicev na splošno ne zahteva veliko energije, v primerih, ko je delo zahtevno, pa je obremenitev večinoma lokalna in pogosto je to enolična obremenitev določenih mišic. Tako je po eni strani energijska zahtevnost na delovnem mestu krepko pod tisto, ki se priporoča za zdrav življenjski slog, po drugi strani pa se lahko zaradi nekaterih nalog poveča tveganje za razvoj obolenj mišic in kosti. Vsa ta nesorazmerja in tveganja pa se lahko preprečujejo s pomočjo zadostne in redne telesne dejavnosti.

Že v bližnji prihodnosti se bodo delovne organizacije soočale tudi s staranjem prebivalstva oziroma s staranjem svojih zaposlenih. In če bodo želele svoje zaposlene ohraniti zdrave in produktivne čim dlje, jim bodo morale zagotoviti delovno okolje, ki bo omogočalo zdrave izbire. To pa med drugimi pomeni tudi zagotavljanje ustreznih ravni telesne dejavnosti.

Več gibanja na delovnem mestu, več koristi za vse

Delovne organizacije, ki izvajajo programe, s katerimi v dnevno ali tedensko delo zaposlenih vključujejo telesno dejavnost, s tem koristijo tako zaposlenim ko sami organizaciji. Pri zaposlenih se med drugimi izboljšata telesna pripravljenost in zdravje, povečata se produktivnost in zadovoljstvo z delom, izboljša se tudi občutek pripadnosti, zmanjša se stres in manj je poškodb hrbtenice. Vse to pa prinaša koristi tudi delovni organizaciji, saj se zmanjšajo: absentizem, fluktuacija, stres, poškodbe skeleta in druge poškodbe pri delu, zmanjšajo se stroški za odškodninske zahteve in izboljša produktivnost.

Raziskave, ki so jih izvedli pri Canada Life in v katere so zajeli zaposlene v različnih delovnih organizacijah, ki so uvedle programe telesne dejavnosti, so pokazale številne pozitivne korist; tako je npr. med zaposlenimi v podjetju BC Hydro, ki so obiskovali fitnes program, bila stopnja fluktuacije 3,5 %, med tem ko je bila stopnja fluktuacije med vsemi zaposlenimi v podjetju kar 10 %. Med zaposlenimi v občini Toronto, ki so obiskovali program »Metro fit«, pa se je v prvih šestih mesecih odsotnost z dela zmanjšala za 3,5 dni.

Kako spodbuditi telesno dejavnost na delovnem mestu

Ko se delovna organizacije odloči za spodbujanje telesne dejavnosti na delovnem mestu, se lahko sooči z nekaterimi ovirami, kot so: pomanjkanje prostora in objektov, pomanjkanje sredstev, pomanjkanje časa, nezainteresiranost zaposlenih, pomanjkanje kadra, pomanjkanje podpore vodilnega kadra, pomanjkanje zavedanja o pomenu telesne dejavnosti. Kljub temu je kar nekaj možnosti, s pomočjo katerih lahko organizacija uspešno premaga prej naštete ovire in telesno dejavnost spodbudi na cenovno ugoden način. Tako lahko delovna organizacija med drugimi:

 • zagotavlja informacije o pomenu redne telesne dejavnosti v internih časopisih, v posebnih brošurah, z organizacijo predavanj, s plakati,
 • spodbuja hojo po stopnicah, namesto vožnje z dvigali,
 • uvede kratke odmore, namenjene razteznim vajam,
 • uvede aktivne sestanke, ki se odvijajo med hojo,
 • spodbuja aktivne prihodne na delovno mesto,
 • med zaposlenimi identificira posameznike, ki se ukvarjajo z določeno športno aktivnostjo (npr. s tekom) in preveri morebitno pripravljenost za vodenje skupine zaposlenih, ki bi se želeli ukvarjati s tem športom (npr. vodenje tekaške skupine),
 • omogoča zaposlenim udeležbo na dogodkih, kot so npr. maratoni, pohodi….,
 • za zaposlene organizira tedensko rekreacijo na zelenih površinah, ki so na voljo v okolici (npr. skupine za hojo, igranje nogometa, balinanje), ali pa v športnih dvoranah (igranje odbojke, košarke).

Številke, ki govorijo v prid večji produktivnosti, zmanjšanima absentizmu in fluktuaciji, pa bodo sčasoma zagotovile tudi podporo vodstva organizacije. V nekaterih podjetjih vodstva v telesni dejavnosti prepoznavajo celo možnost za konkurenčno prednost pred drugimi podjetji. Zato nekatere delovne organizacije svojim ključnim zaposlenim nudijo posebne individualno zasnovane programe telesne dejavnosti, s pomočjo katerih ključne zaposlene privabljajo in tudi ohranjajo.

Viri:

 1. The Business Case for Active Living at Work.Public Health Agency of Canada and Canadian Council for Health and Active Living at Work.
 2. Global recommendations on physical activity for health. World Health Organization, 2010.
 3. Smernice EU o telesni dejavnosti. Priporočeni ukrepi politike za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja. Bruselj, 2008.
 4. Starc G, Sila B. Ura športa na dan prežene vse težave stran: tedenska športna dejavnost odraslih v Sloveniji. Šport – revija za teoretična in praktična vprašanja športa 2007; 55 Priloga 3: 27-36
 5. Step to health A European Framework to promote physiacal activity for health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2007.
 6. Telesna dejavnost in zdravje v Evropi: dokazno gradivo za ukrepanje. WHO, 2006. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Center za spremljanje zdravstvenega varstva prebivalstva in promocijo zdravja, 2007.
 7. The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategises for response. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2007a.
 8. Završnik J, Pišot R, urednika. Gibalna/športna aktivnost za zdravje mladostnikov. Koper:Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Založba Annales, 2005.
Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas