Slika10. maja obeležujemo Svetovni dan gibanja, katerega namen je spodbujanje telesne dejavnosti in zviševanje deleža telesno dejavnega prebivalstva v vseh okoljih. Ker je delovno mesto okolje, v katerem odrasel človek preživi velik del dneva, so zelo dobrodošli programi, ki spodbujajo zaposlene k telesni dejavnosti. Ti programi koristijo tako zaposlenim kot delovnim organizacijam, saj se izboljšata telesna pripravljenost in zdravje zaposlenih, zmanjšajo se absentizem, prezentizem in fluktuacija, zviša se produktivnost.

CigaretaKajenje je navada, ki ima številne negativne posledice za zdravje ljudi. Čeprav je to osebna odločitev posameznika, lahko delovne organizacije pripomorejo k ozaveščanju zaposlenih o škodljivih posledicah kajenja ter jim nudijo pomoč in podporo pri odvajanju od kajenja. Različni programi odvajanja od kajenja, ki so namenjeni zaposlenim, se delovnim organizacijam finančno obrestujejo, saj se znižajo stroški bolniških odsotnosti in zviša produktivnost zaposlenih.

DenarVse bolj prepoznan je pomen skrbi, ki jo delovne organizacije namenjajo zdravju in dobremu počutju zaposlenih. Zdravi zaposleni namreč manj izostajajo z dela in so bolj produktivni, s tem pa ključno prispevajo k uspešnosti podjetja. Prav tako je dokazano, da se vlaganje v zdravje zaposlenih podjetjem dolgoročno povrne. Kljub krizi oziroma ravno zaradi nje je smotrno vlagati v celostno zasnovane programe promocije in krepitve zdravja zaposlenih.

SlikaNov Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcem izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. V okviru le – te so na voljo najrazličnejši ukrepi, katerih cilj je izboljšati zdravje in dobro počutje zaposlenih. Promocija zdravja na delovnem mestu koristi tako zaposlenim kot delodajalcem, saj se zaradi boljšega zdravja in počutja zaposlenih znižajo absentizem, prezentizem in fluktuacija.

SlikaPromocijo zdravja na delovnem mestu lahko v delovni organizaciji izvajamo na različne načine. V tujini k izboljšanju zdravja zaposlenih običajno pristopajo s celovito zasnovanimi programi. V prispevku sta opisana primera dveh večjih tujih podjetij, ki izvajata programe promocije zdravja, ukrepi, ki sta jih podjetji uvedli in rezultati teh ukrepov.